Uniwersytet Dziecięcy „Gaudeamus” - rekrutacja

Semestr zajęć:
Miejsce zajęć:
Dane dziecka
Dane opiekunów
Dziecko będzie brało udział w zajęciach:
Czy Rodzic jest Studentem/Absolwentem AG:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach (skrót: AG), ul. Harcerzy Września 19 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281; REGON: 272199522.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pod adresem e-mail: iod@akademiagornoslaska.pl
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 a RODO tj. zgoda na przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych małoletniego dziecka wyraża opiekun prawny.
 • Podanie danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do podpisania umowy.
 • Dane nam udostępnione nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 • Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podwykonawcy, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy.
 • Przekazane nam dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Koszt udziału wg cennika (cennik nie dotyczy zajęć w Wiedniu).

Płatność przelewem na konto ING Bank Śląski 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 – Tytuł wpłaty powinien być opisany: „GAUDEAMUS” oraz imię i nazwisko dziecka.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

www.gwsh.pl | www.gaudeamus.gwsh.pl | BIP | Polityka prywatności | Kontakt